Artykuły branżowe

Delegowanie pracowników do pracy w Danii

Data publikacji:18.05.2019

Nieustannie zwiększa się liczba przedsiębiorców, którzy decydują się świadczyć usługi w Danii, poprzez delegowanie pracowników do pracy w Danii. W przypadku tym, pracodawca musi pamiętać, że zastosowanie będą miały, nie tylko przepisy prawne państwa, w którym posiada firmę, jednak również przepisy prawa duńskiego.

Delegowanie pracowników łączy się również z stosowaniem prawa międzynarodowego. A także umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, przepisów wspólnotowych dotyczących delegowania pracowników, jak również koordynacja ubezpieczeń społecznych.

Delegowanie pracowników do Danii, firma musi rozpocząć od rejestracji w systemie RUT, który zarządzany jest przez Erhvervsstyrelsen. Pracodawca powinien dokonać rejestracji, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. W przypadku wykonywania nowego zlecenia, przedsiębiorca ma obowiązek ponownie dokonać rejestracji w systemie.

Duńska Ustawa o Delegowaniu Pracowników z 25 marca 2011 roku, skonstruowana w oparciu o Dyrektywę 96/71, nie określa minimalnego wynagrodzenia dla pracowników delegowanych. W Danii nie obowiązują przepisy określające minimalne zarobki. Wysokość stawek ustalana jest w układach zbiorowych, negocjowanych przez związki zawodowe z organizacjami pracodawców.

Opodatkowanie

Z dniem 19 września 2012 roku w Danii, w życie weszła nowa ustawa L921 dotycząca podatku od wynajmu zagranicznej siły roboczej. Przedsiębiorca z Danii, na rzecz którego świadczona jest praca, może uznany być przez duńskie organy podatkowe za „faktycznego pracodawcę”. Określenie to oznacza przedsiębiorcę, który rzeczywiście korzysta z pracy pracownika, ponosząc odpowiedzialność i ryzyko za wyniki jego pracy.

Z międzynarodową wymianą siły roboczej mamy do czynienia, gdy pracownik, który zawarł umowę z jednym przedsiębiorcą, a wykonuje pracę na rzecz innego przedsiębiorcy za granicą kraju. Przy takim wynajmie występują trzy strony:

  • Duński przedsiębiorca.
  • Pracodawca, z innego niż Dania państwa, który deleguje pracowników do pracy na terenie Danii.
  • Pracownik.

SKAT, czyli duńskie organy podatkowe opublikowały poradnik, który opisuje zastosowanie nowego podatku.

Delegowanie pracowników do pracy w Danii wiąże się z ich opodatkowaniem na duńskich zasadach. Zgodnie z ustawą L921, podatkiem w wysokości 35,6%, który składa się z dwóch części:

  • W wysokości 8% odliczanej od dochodu brutto – podatek na rynek pracy.
  • W wysokości 30% obliczonego po odliczeniu podatku na rynek pracy – podatek od wynajmu siły roboczej.

Duński przedsiębiorca, który korzysta z pracowników delegowanych do pracy w Danii, odpowiedzialny jest za pobór nowego podatku. Podstawą do obliczenia podatku jest wynagrodzenie brutto pracownika z zagranicy, a przedstawia je spółka, która zatrudnia tego pracownika.
Do potrącenia podatku, przez duńskiego przedsiębiorcę, dochodzi w momencie zapłaty faktury za wykonaną usługę na rzecz zagranicznego kontrahenta.
Pracodawca z Danii zobowiązany jest do sporządzania comiesięcznej listy pracowników, którzy świadczyli na jego rzecz pracę. Lista taka zawiera informacje o wysokości kwoty potrąconego podatku.