Artikler

Uddelegering af medarbejdere til Danmark

Data publikacji:30.09.2019

Antallet af virksomheder, som beslutter sig til at udføre opgaver i Danmark ved uddelegering af sine medarbejdere, vokser konstant. I sådanne tilfælde skal arbejdsgiveren huske, at ikke kun lovgivningen i landet, hvor hans virksomhed er registreret, men også den danske lovgivning kommer i anvendelse. Uddelegering af medarbejdere er ligeledes forbundet med anvendelse af international lov, aftaler om undgåelse af dobbeltbeskatning, EU-regler om uddelegering af medarbejdere og koordinering af social forsikring.

Uddelegering afmedarbejdere til Danmark skal starte med registrering i RUT-systemet, somadministreres af Erhvervsstyrelsen. Arbejdsgiveren bør gennemføreregistreringen senest på dagen, hvor arbejdet påbegyndes. I tilfælde afudførelse af en ny opgave er virksomheden forpligtet til, at gennemføre en nyregistrering i systemet.

Den danske lov omuddelegering af medarbejdere af 25. marts 2011, udformet på grundlag afDirektiv 96/71, fastlægger ingen minimumsløn for uddelegerede medarbejdere. IDanmark er der ingen lovgivning, som fastsætter en minimumsløn. Lønsatserne erfastlagt efter fællesoverenskomster, forhandlet mellem fagforeninger ogarbejdsgiverorganisationer.

Den 19. september 2012trådte en ny lov L921 i kraft i Danmark, der regulerer beskatning af lejetudenlandsk arbejdskraft. Virksomheder i Danmark, for hvem der er udførtarbejde, kan af de danske skattemyndigheder blive betragtet som ”den faktiskearbejdsgiver”. Denne udlægning betyder, at virksomheder, som i praksis benytter(uddelegeret) arbejdskraft, påtager sig ansvaret og risikoen forbundet meddette arbejde.

Udenlandsk udveksling afarbejdskraft foregår, når en medarbejder, som har ansættelsesaftale med énvirksomhed, og udfører arbejde på vegne af en anden virksomhed i udlandet. Veden sådan udlejning deltager tre parter:

  • en dansk virksomhed
  • en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som uddelegerer medarbejdere til arbejde i Danmark,
  • medarbejderen.

SKAT – dvs. den danskeskattemyndighed – har offentliggjort en vejledning, som omtaler anvendelsen afden nye skat.

Lønnen for medarbejderefra udlandet beskattes i henhold til lov L921 med en skat på 35,6%, som beståraf to dele:

  • en skat på 8% af bruttolønnen – arbejdsmarkedsskat.
  • en skat på 30% af bruttobeløbet efter fratrækning af arbejdsmarkedsskatten – skat af lejet arbejdskraft.

Danske virksomheder, somanvender medarbejdere fra udlandet, er ansvarlige for opkrævningen af den nyeskat. Grundlaget for beregning af skatten er medarbejderens udenlandskebruttoløn, som opgives af den virksomhed, der har ansat den pågældendemedarbejder.

Fratrækkelsen af skattenaf den danske virksomhed sker på tidspunktet for betaling af fakturaen for detudførte arbejde til den udenlandske samarbejdspartner. Arbejdsgiverei Danmark er forpligtet til hver måned at udfærdige en liste over medarbejdere,som har udført arbejde for dem med information om den tilbageholdte skat.