Artikkeleita

Työntekijöiden lähettäminen Tanskaan

Data publikacji:01.10.2019

Tanskaan palvelujaan tarjoavien yritysten määrä kasvaa jatkuvasti, joka näkyy myös lähetettävien työntekijöiden määrässä. Työnantajan on tällöin muistettava, että tällaisissa tapauksissa sovelletaan sekä lähtövaltion että Tanskan lakia. Työntekijöiden lähettäminen edellyttää myös kansainvälisen oikeuden, kaksinkertaista verotusta koskevien yleissopimusten sekä työntekijöiden lähettämistä ja sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevien EU-säännösten noudattamista.

Ennen työntekijöiden lähettämistä Tanskaan yrityksen on rekisteröidyttävä RUT-järjestelmään, jota hallinnoi Erhvervsstyrelsen. Työnantajan tulee tehdä ilmoitus viimeistään työn aloituspäivänä. Uuden toimeksiannon yhteydessä yritys on aina velvollinen rekisteröitymään uudestaan järjestelmään.

Tanskassa 25. maaliskuuta 2011 annetussa Laissa työntekijöiden lähettämisestä, joka on laadittu direktiivin 96/71/EY pohjalta, ei määritetä lähetettyjen työntekijöiden vähimmäispalkkaa. Tanskassa ei ole minimipalkkaa koskevia säännöksiä. Palkkatasot määritetään työehtosopimuksissa, jotka ammattiliitot neuvottelevat työnantajajärjestöjen kanssa.

Tanskassa 19. syyskuuta 2012 tuli voimaan uusi ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva L921-laki. Tanskan veroviranomaiset voivat pitää ”todellisena työnantajana” tanskalainen yritystä, jonka tilauksesta työ tehdään. Tällä termillä tarkoitetaan sitä yritystä, joka tosiasiallisesti hyötyy työntekijän työpanoksesta, kantaen vastuun ja riskin työn tuloksista.

Kansainvälisestä työvoiman lähettämisesta puhutaan silloin, kun työntekijä, joka on tehnyt työsopimuksen yhden yrityksen kanssa, työskentelee toisen yrityksen alaisena ulkomailla. Tällaisessa työvoiman vuokrauksessa on siis kolme osapuolta:

  • tanskalainen yritys,
  • muussa valtiossa kuin Tanskassa toimiva työnantaja, joka lähettää työntekijän työskentelemään Tanskaan,
  • työntekijä.

SKAT, eli Tanskan verovirasto, on julkaissut oppaan, jossa kuvataan uuden veron soveltamista.
Ulkomaisten lähetettyjen työntekijöiden palkoista verotetaan L921-lain mukaisesti 35,6 % veroa, joka koostuu kahdesta osasta:

  • 8 prosenttia bruttotuloista laskettuna – työmarkkinavero,
  • 30 prosenttia tuloista, josta on vähennetty työmarkkinaveron osuus – työvoiman vuokraamisvero.

Ulkomaisia työntekijöitä käyttävä tanskalainen yritys vastaa uuden veron pidättämisestä. Veron laskentaperusteena on ulkomailta lähetetyn työntekijän bruttopalkka ja tiedot niistä toimittaa työntekijän palkannut lähettäjäyritys.
Tanskalainen yritys pidättää veron ennen laskun maksamista ulkomaiselle urakoitsijalle sen suorittamasta palveluksesta.
Tanskalaisen työnantajan on laadittava kuukausittain raportti kaikista työntekijöistä, jotka ovat suorittaneet hänelle työtä, ja niihin pitää sisältyä selvitys veronpidätyksen määrästä.